Deze website maakt gebruik van cookies om u beter van dienst te kunnen zijn. Door deze website te blijven gebruiken gaat u akkoord met ons cookiebeleid.

Accepteer

Terms and Conditions G-Bloc (RURSUS NV)

​Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Rursus worden gesloten met een medecontractant, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk toegestane afwijkingen.

1.2 De medecontractant verklaart vooraf kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben aanvaard bij het tekenen van de overeenkomst tussen de partijen.

2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

NV Rursus, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 212, met ondernemingsnummer 0635.562.806. Hierna ‘Rursus’ genoemd.

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

Alle offertes en aanbiedingen van Rursus zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is. Een offerte vervalt ook indien deze niet binnen de 14 werkdagen is aanvaard.

4. BESTELLING

Een bestelling is pas bindend indien zij door Rursus aanvaard is. Elke annulering van een bestelling moet schriftelijk gebeuren. De annulering is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door Rursus. Rursus is nooit gehouden tot de aanvaarding van de annulering. In geval van door Rursus aanvaardde annulering is er door de koper aan Rursus een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling. In het andere geval zal de integrale prijs dienen betaald te worden.

5. LEVERING

De levertermijnen zoals vermeld in de offerte zijn indicatief en geven bij benadering de termijn aan binnen de welke de goederen kunnen geleverd worden en geplaatst worden, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Deze leveringstermijnen worden zoveel als mogelijk gerespecteerd doch kan Rursus niet aansprakelijk gesteld worden voor onverwachte overschrijding van de termijn.

6. PRIJS

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transportkosten, leveringskosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De prijzen houden ook geen rekening met speciale omstandigheden die niet gekend zijn bij opmaak van de offertes.

7. KLACHTEN

De levering, behoudens met betrekking tot gebreken die niet zichtbaar zijn bij redelijke inspectie, wordt geacht te zijn aanvaard tenzij ze schriftelijk en gemotiveerd gemeld werden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) kalenderdagen na de levering aan Rursus verstuurd. Klachten over schade opgelopen tijdens het transport dienen onmiddellijk vermeld te worden. De koper zal steeds een schriftelijk en volledig gedetailleerde beschrijving van de gebreken en schade geven. Rursus moet steeds in de gelegenheid gesteld worden om de kwestieuze beschadigingen en/of gebreken te onderzoeken. Rursus zal, indien de klacht aanvaard wordt als zijnde ten laste van Rursus, in samenspraak met de koper overgaan tot herstel of vervanging indien mogelijk. Indien geen herstel mogelijk is, kan enkel de gefactureerde prijs teruggevorderd worden. De aansprakelijkheid van Rursus is hoe dan ook beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

8. PROTEST VAN FACTUREN

Elk protest of klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekend schrijven te worden geformuleerd. Een protest aangaande de opstelling en inhoud van de factuur is slechts geldig indien het uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum gebeurt. Elk protest dient grondig gemotiveerd en nauwkeurig omschreven te zijn en de koper zal de omvang van het protest in geld moeten uitdrukken. In geval van protest blijven de factuurbedragen waarop het protest geen betrekking heeft opeisbaar op de vervaldag. De intresten en schadevergoeding zoals verder voorzien zullen opeisbaar worden.

9. BETALINGEN RURSUS

De betaling dient te geschieden op de wijze zoals bij het aangaan van de overeenkomst wordt overeengekomen. Door het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim, zonder bijkomende voorafgaande ingebrekestelling. Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder in gebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 125 euro. De wettelijke intrestvoet wordt verschuldigd vanaf de vervaldatum , waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 15 euro administratiekosten in rekening gebracht. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

10. SCHORSING VERPLICHTINGEN RURSUS

Rursus behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de koper op zijn verplichtingen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder nood aan een gerechtelijke tussenkomst.

11 EIGENKOMSVOORBEHOUD

De verkochte goederen blijven eigendom van Rursus tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s. Bij niet betaling van het verschuldigd bedrag op de vervaldatum, behoudt Rursus zich het recht voor de goederen van rechtswege terug te nemen op kosten van de koper.

12. NIETIGHEID

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. RECHTSBEVOEGDHEID

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Alle rechtsvorderingen in verband met de overeenkomsten en de facturen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Rursus is gevestigd.